Usluge koje nudimo

Usluge koje su uključene u našem standardnom Ugovoru o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.

Usluge računovodstva:

• Ustroj i vođenje poslovnih knjiga (knjiga primitaka i izdataka, dnevnik i glavna knjiga) • Ustroj i vođenje evidencija (nematerijalna i materijalna ulaganja, sitni inventar i saldakonti) • Obračun amortizacije i drugi potrebni obračuni i radnje za izradu financijskih izvještaja • Obračun i pripreme za uplatu propisanih akontacija doprinosa, članarina i drugih davanja u zakonom propisanim rokovima
Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje • Jednom godišnje; sastavljanje ostalih statističkih izvještaja u rokovima propisanim zakonom • Za potrebe naručitelja, tromjesečno sastavljati skraćena izvješća o rezultatu poslovanja • Izrada prijave poreza na dohodak – dobit

Obračun plaća i drugi obračuni:

• Prijave i odjave radnika kroz sustave e-mirovinsko i e-zdravstvo • Mjesečni obračun plaća i naknada, izrada isplatnih lista i naloga za plaćanje • Vođenje poreznih kartica, kadrovska evidencija, evidencije o plaćama i sastavljanje zakonom propisanih izvješća • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu, ispisivanje naloga za uplatu te sastavljanje zakonom propisanih izvješća
Porezne evidencije:
• Vođenje zakonom propisnaih poreznih knjiga • Obračun i prijava poreza na dodanu vrijednost

Ostale usluge:

• Prijava tvrtke i obrta u sustave pdv-a, e-mirovinsko, e-zdravstvo, e-porezna • Savjetujemo naručitelja o mogućim varijantama iz područja poreza na dobitak, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak te posebnim porezima • Kada je to potrebno zajedno sa naručiteljem sudjelujemo pred nadežnim poreznim i financijskim tijelima, a u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz uloga koje obavčjamo za naručitelja • Rad u prostoru klijenta prema dogovoru • Uplate platnih naloga putem net-bankinga za klijenta u dogovoru s klijentom • Usluge posredovanja